Fokus på psykisk helse i Ulvik

 

Det private helseføretaket Incita AS drivar med recoverybasert psykiatrisk behandling i Hurdal. Dei var i Ulvik i mars og vitja bygda. Dei hadde ein rundvisning med ordførar og bygde- og næringsutviklar rundt i bygda for å finne måter Ulvik kunne være ein stad for ein ny senter. Formannskapet og helse- og omsorgs ansvarlige i heradet fekk presentasjn og dialog med verksemda oppe på Kvemmadokkje på kvelden.

psykiatrisk ulvik
Frå Avisa Hordaland 9.3.17

Bygdekvinnelaget i Ulvik 85 år

Ulvik bygdekvinnelag feira 85-års jubileum 20.februar 2017. Den blei feira ein dag på overtid den 21. februar i Elvatun. Nesten 30 damer møtte opp for å feira laget. Bygde- og næringsutviklar frå heradet innleia med å fortelle om Cittaslow satsinga til Ulvik og korleis desse verdiane skal brukes aktivt som verktøy for berekraftig lokal samfunnsutvikliing. Tidligare leiar Margunn Hauso fulgte opp med å gjenfortelle historien til laget frå oppstart i 1932 av Anetta Hjeltnes. Den orginale målsettinga til Ulvik Bondekvinnelag lyder lød slikt:

«Fyrst og fremst skulde ein arbeida for og fremja kristendomen i heim og skule, og elles skulde ein arbeida for betre barneuppseding og betre matlaging, t.d. soleis at ein skulde bruka mest moglegt av slikt som ein kunde avla på garden. Og ein skulde freista og gjera seg meir og meir sjølvhjelpen både med klær og kost»

Anno 2017 driver laget med eit mangfald av aktivitetar og arrangemant. Både for barn, unge og voksne. Laget har eit bredt spekter av kompetanse og erfaringar.  Gratulerer!

Hardingtinget og visjonar for framtida

«Saman er me sterkast i Hardanger. «Dette var ein enige om etter at alle formannskapa i Hardanger var samla på Hardingtinget i Odda.

Hardingtinget hadde møte 17.februar på Meieriet i Odda. Fokus for dagen var samarbeidsprosjektar, framtidsvy og felles visjonar. Vår felles identitet og våre felles mål er viktig å bruka til å styrkja regionen vår. Alle ønskjer eit sterkare og betre Hardanger. I lag må me finna felles satsingar alle ønskjer å prioritera. Felles prioriteringar som turisme, lokalmat, folketalsvekst var nemnt i dei fleste gruppene.

Team Hardanger, som er alle nærings- og samfunnsutviklarane i Hardanger kommunane, sto som ansvarleg for dagen. Sjå link for presentasjonar.

Meieriet Kulturhus er i det ombygde Meieriet i Odda og eit eit særdeles godt døme på omstilling, nyskaping og satsingar på nytt liv i gamle bygg i regionen.

 

bilde-fra-hardingtinget

Cittaslowråd Ulvik er konstituert!

 

IMG_0230

Cittaslowrådet i Ulvik er nå konstituert! Rådet er det uavhengige  bindeleddet mellom innbyggjarane og heradet båe administrativt og politisk.  Rådet, som består av 11 medlemmar,  er bredt samansett og inkludera frivillige lag/ organisasjonar, kultur, skule, politisk representasjon, næringslivet og ungdomsrådet. Frå heradet er bygde- og næringsutviklar sekretariat og ordførar stiller.

Allereie frå fyrste møte har rådet sendt fråsegn på ynskje om å oppretta UngJobb i Ulvik; eit sommarjobb tilbod til unge, og har bestilt strategiar for båe å minske matvinn, ungdoms-/eldre utveksling og utarbeiding av sertifiserings kriterier for alle i Ulvik som vil bli godkjend Cittaslow. Dette er særs viktig for at heile heradet kan ta eigarskap til snigelen. Dette er enten man driver lokal matproduksjon, er i reiselivsnæringa, er i bygg- og anleggsbransjen, drivar kafe, frivillig lag eller er kulturinstitusjon.

Nå er sniglen på veg over vegen!, som Hauge sa.

Snigelen
– av Olav H. Hauge
Snigelen skrid yver vegen
med augo på stett
han gjev svarten
i farten
berre leidi er rett

 

 

Syse Glas

Her kan du sjå kor driftige og dyktige verksemder og einskilde aktørar vi har. Har du tips til andre som bør få omtale- send ein melding!

Syse Glas – glasblåsar med verkstad på Handelslaget i Ulvik sentrum

Då Handelslaget opna i august 2015 opna samstundes den opne verkstaden til den einaste glasblåsaren i regionen. Silje Syse er utdanna glasblåsar med allereie lang erfaring. Ho er frå Ulvik og har nå etablert seg i heimbygda med eiga verksemd som drivar med produksjon, sal og kurs tilbod. Eg spurde henne korleis oppstartinga har vore og kva som var mest overraskande etter opning:

-Eg er litt overraska, og veldig glad, for at responsen til no har vore utelukkande positiv. Eg hadde førebudd meg på ei og anna negativ tilbakemelding, men det har uteblitt.

Nå er turistsesongen på hell, korleis har det vore, og kva tenkjer du nå? 

-Turistsesongen har vore spanande. Når det har vore Cruisebåtar i bygda har Handelslaget vore fullt av turistar. Det har vore litt spesielt å vera ein turistattraksjon og ha 15 stk sitjande og stirra på meg mens eg jobbar, men eg set og stor pris på fascinasjonen for faget. Me har hatt turistblåsing to gonger, der cruiseturistar, og andre, har fått blåst sine eigne glaskuler. Det har vore veldig kjekt.

Kva kan man oppleve hjå deg?

Hjå meg kan ein sjå glasblåsing på nært hald. Om du bestiller eit glas, kan du sjå ditt eige glas verta blåst. Kvar fredag fram til jol er det fredagsblåsing på Handelslaget. Då kan kven som helst komme innom og blåse sitt eige glas. I tillegg dukkar det opp ein og annan laurdag med same tilbod. Eg held nok fram med eit liknande tilbod etter jol og. Eg kan og ta imot mindre grupper for arrangement med glasblåsing, matlaging og servering på kveldstid. Opplegget er under utvikling og me har nett testa kombinasjonen glasblåsing og scampi-grilling.

silje arbeid

Å vere grunder og bli sjølvstendig næringsdrivande krevjar mot og engasjement. Korleis tenker du nå- etter det har gått seg litt til?

-Eg har innsett at skiljet mellom naiv og modig er hårfint. Det er nok ein fordel å vera litt naiv, elles hadde eg ikkje tord å satsa. For eg har jo faktisk satsa ALT. Heldigvis har eg foreldre som er like modige(/naive) som meg og som har hjelpt meg utruleg mykje. Det er ei ubeskriveleg kjensle å arbeide i sin eigen verkstad. Eg er veldig glad for at eg gjennomførte, men det vil nok ta litt tid før det kjennes som det har gått seg skikkeleg til og at eg er i mål.

Korleis er plasseringa på Handelslaget og samarbeidet der?

-Handelslaget er ein framifrå arbeidsplass. Til no har samarbeidet vore knirkefritt og utfordringar vert takla etter kvart som dei dukkar opp. Eg trur og me vil få til eit spanande kreativt samarbeid. Mange idear har alt vore til lufting. Det er svært praktisk å ha utsal i Handelslaget som er ope sjølv om eg ikkje er på plass. Salstala frå før opning og salstala frå etter opning er svært ulike. 

Då ynskjer vi Syse Glas og Silje tillukka og oppmodar alle fjern og nær til å stikke innom å sjå på verkstaden. For meir info klikk her for å komme til Handelslagets sin FB side.