Syse Glas

Her kan du sjå kor driftige og dyktige verksemder og einskilde aktørar vi har. Har du tips til andre som bør få omtale- send ein melding!

Syse Glas – glasblåsar med verkstad på Handelslaget i Ulvik sentrum

Då Handelslaget opna i august 2015 opna samstundes den opne verkstaden til den einaste glasblåsaren i regionen. Silje Syse er utdanna glasblåsar med allereie lang erfaring. Ho er frå Ulvik og har nå etablert seg i heimbygda med eiga verksemd som drivar med produksjon, sal og kurs tilbod. Eg spurde henne korleis oppstartinga har vore og kva som var mest overraskande etter opning:

-Eg er litt overraska, og veldig glad, for at responsen til no har vore utelukkande positiv. Eg hadde førebudd meg på ei og anna negativ tilbakemelding, men det har uteblitt.

Nå er turistsesongen på hell, korleis har det vore, og kva tenkjer du nå? 

-Turistsesongen har vore spanande. Når det har vore Cruisebåtar i bygda har Handelslaget vore fullt av turistar. Det har vore litt spesielt å vera ein turistattraksjon og ha 15 stk sitjande og stirra på meg mens eg jobbar, men eg set og stor pris på fascinasjonen for faget. Me har hatt turistblåsing to gonger, der cruiseturistar, og andre, har fått blåst sine eigne glaskuler. Det har vore veldig kjekt.

Kva kan man oppleve hjå deg?

Hjå meg kan ein sjå glasblåsing på nært hald. Om du bestiller eit glas, kan du sjå ditt eige glas verta blåst. Kvar fredag fram til jol er det fredagsblåsing på Handelslaget. Då kan kven som helst komme innom og blåse sitt eige glas. I tillegg dukkar det opp ein og annan laurdag med same tilbod. Eg held nok fram med eit liknande tilbod etter jol og. Eg kan og ta imot mindre grupper for arrangement med glasblåsing, matlaging og servering på kveldstid. Opplegget er under utvikling og me har nett testa kombinasjonen glasblåsing og scampi-grilling.

silje arbeid

Å vere grunder og bli sjølvstendig næringsdrivande krevjar mot og engasjement. Korleis tenker du nå- etter det har gått seg litt til?

-Eg har innsett at skiljet mellom naiv og modig er hårfint. Det er nok ein fordel å vera litt naiv, elles hadde eg ikkje tord å satsa. For eg har jo faktisk satsa ALT. Heldigvis har eg foreldre som er like modige(/naive) som meg og som har hjelpt meg utruleg mykje. Det er ei ubeskriveleg kjensle å arbeide i sin eigen verkstad. Eg er veldig glad for at eg gjennomførte, men det vil nok ta litt tid før det kjennes som det har gått seg skikkeleg til og at eg er i mål.

Korleis er plasseringa på Handelslaget og samarbeidet der?

-Handelslaget er ein framifrå arbeidsplass. Til no har samarbeidet vore knirkefritt og utfordringar vert takla etter kvart som dei dukkar opp. Eg trur og me vil få til eit spanande kreativt samarbeid. Mange idear har alt vore til lufting. Det er svært praktisk å ha utsal i Handelslaget som er ope sjølv om eg ikkje er på plass. Salstala frå før opning og salstala frå etter opning er svært ulike. 

Då ynskjer vi Syse Glas og Silje tillukka og oppmodar alle fjern og nær til å stikke innom å sjå på verkstaden. For meir info klikk her for å komme til Handelslagets sin FB side.

Sniglar og torgdag

Torgdagen 3. oktober 2015 var i strålande ver og god stemning. Snigel-bake-konkurranse vinnaren blei desse to vakre sniglane frå Adrian og Ine Børsheim som lagde kanelbollar i god Cittaslow ånd.

Lions Ulvik sin årlege loppemarknad trakk besøkjande frå fjernt og nært, og det var lang kø ved døra lenge før opning!

Lokaleråvarer, frukt og grønt, glasblåsing og sal på Handelslaget, bygdekvinnelagets berømte sveler og ikkje minst Fruktsleppet på alle gardane gav eit fabelaktig dag i Ulvik i Hardanger.

Cittaslow Årsmøte

Diplom Ulvik 1 low resolution
Overrekking av diplom frå ordførar i Cittaslow kommunen Falköping i Sverige Conny Johansson

Årsmøte for Nordisk Cittaslow ble avholdt i Ulvik i dag der vi fikk overlevert diplom og offisielt flagg frå Italia. Delegasjonen frå Cittaslow Norden inkluderte to av dei andre kommunane i Noreg, Eidskog og Sokndal, i tillegg til Falköping i Sverige, Svendborg og Mariagerfjord i Danmark, Kristinestad i Finland og Djúpavogshreppur på Island. Ulvik er nå blitt «ordførande» for Nordisk Cittaslow nettverket for 2015/16. Dette inneberer å være sekretariat, men er også et startskot til mobiliseringa lokalt her i bygda! Trykk på denne link til artikkel i Avisa Hordaland.

Conny Hans Petter low res 1
Ordførar i Ulvik Hans Petter Thorbjørnsen og ordførar i Falköping Conny Johansson.

Nå skal Cittaslowrådet i Ulvik opprettas. Idrottslaget, ungdomsrådet, næringslivet, landsbruksorganisajonene, kulturlivet, og politikarane skal inviterast inn til ein oppstarts-dialog om korleis denne skal organiserast.

Falköping kommune i Sverige har gjort en formidabel og beundringsverdig arbeid med sosial inkudering i Cittaslow kommunen. Sjå disse fantastiske små videoene Falkøping Kommune har laget for å vise den lokale ansvar de tar i en global verden her på denne link.

Ulvik er rik på lokal identitet stolthet og tradisjon. Det har dei siste daganes visit frå delegasjonen minnet oss om. Frå lokale produsentar og fokus på gastronomi, til eit gjenoppstått Mylna, grøn kompetanse og omfattande frivillighet og inkludering som Ulvik arbeider med, synar eit spenn av mangfold, inkludering og entrepenørskap som er gull verdt.

Vi skal løfte kvarandre. Vi skal ha eit bærekraftig utvikling der vi ivaretar dei unge, omsorg, og setter verdiskaping og det gode liv i fokus. For meir informasjon om Cittaslow, trykk på Cittaslow fanen øvst på denne sida!

Etablererkurs i Hardanger

HARDANGERRÅDET HELD KURS FOR ETABLERAREN HAUSTEN 2015

IMG_0105

Tenkjer du på å starta di eiga verksemd? Har du allereie starta opp, men vil læra meir om mellom anna budsjett, marknadsføring og rekneskap? Då har du høve til å melda deg på kurs i Norheimsund!

*For å få hjelp til å utarbeida ein eigen forretningsplan vil det vera lønsamt å melda seg på heile kursrekkja

Prisar:

Pris grunnkurs:                             kr.1 200

Kurs 5 undervisningstimar:          kr. 500

Kurs 3 undervisningstimar:          kr. 300

Kurshaldar:

Tone Søgaard

Påmeldingsfrist:

Grunnkurs:           19. oktober

Andre kurs:          1 veke før kurset startar opp

Informasjon og påmelding:

Epost: tone@handalag.no Tlf: 915 53 338

Dato Kurs Tid
24. og 25. oktober Grunnkurs for etableraren

–         kva må til ?

–         innføring i forretningsplanen

10.00 – 16.00
1.november Sal og marknadsføring

–         innføring

–         arbeid med eiga bedrift

09.00 – 12.00
1.november Budsjettarbeidet

–         investering

–         finansieringsplan

–         driftsbudsjett

–         likviditetsbudsjett

12.15 – 17.00
15.november Prising – av produkt og tenester 09.00 – 12.00
15.november Budsjettarbeid i praksis;

– arbeid og gjennomgang av eigne budsjett

12.15 – 17.00
22.november Sentrale økonomiske omgrep

Kva fortel balansen ?

10.00 – 13.00
22.november Forstå rekneskapen

Enkel rekneskapsanalyse

13.15 – 16.00

 

KURSOMTALE:

 

  • Grunnkurs for etablerarar, 12 undervisingstimar.

Kurset tek sikte på å vera med på å klargjera om etablering av eiga bedrift er det kursdeltakarane vil (”skal, skal ikkje”). Drøfting i høve kva føresetnader som må vera til stades og gjennomgang av forretningsplanen.

  • Kurs i sal og marknadsføring, 3 undervisningstimar.
  • Gjennomgang av ulike analyseverktøy, marknadsføring og salsaktivitetar, samt arbeid med eiga bedrift.
  • Kurs i budsjettarbeid, 5 undervisningstimar
  • Kurset tek sikte på å gje ei grunnleggande forståing av ulike budsjett og dei økonomiske omgrep som budsjettarbeid er tufta på. Det vert ei gjennomgang av investeringsbudsjett me tilhøyrande finansieringsplan, driftsbudsjett og likviditetsbudsjett.
  • Prising av produkt og tenester, 3 undervisningstimar
  • Kva er rett pris ? Kurset tek utgangspunkt i budsjett og kostnadskalkyler og drøftar marknad,- og konkurrentanalyser som verktøy for prissetting.
  • Kurs i praktisk budsjettarbeid, 5 undervisningstimar.

Kurset føreset at deltakarane har kjennskap til økonomiske omgrep som budsjettarbeid er tufta på. Deltakarane skal gjennom kurset arbeida med eigne budsjett. Budsjettarbeida vil i etterkant verta drøfta i fellesskap, der ein fokuserer på ulike problemstillingar samt føretek ei grundig analyse av budsjetta.

  • Sentrale økonomiske omgrep, kva fortel balansen? 3 undervisningstimar.

Kurset tek sikte på å gjera deltakarane kjende med, og forstå, sentrale bedriftsøkonomiske omgrep, til bruk i kostnads- og inntektsanalyser. Vidare vil kurset drøfta balansen, kva fortel den, og korleis verkar driftsresultat og andre økonomiske disponeringar inn på denne.

  • Forstå rekneskapen, enkel rekneskapsanalyse, 3 undervisningstimar.

Korleis heng budsjett, rekneskap og balanse saman ? Kva fortel rekneskapen ? Korleis nyttar ein rekneskapen m/avvik for å betra budsjettarbeidet ? Kurset tek sikte på å gjera deltakarane kjende med, og kunna nytta rekneskapen som analyseverktøy.

Ope studio

IMG_0025

IMG_0028

Galleri 3,14  inviterte til ope studio i Ulvik fredag 4. september. Satsingen på gjestekunstnere er eit regionalt satsing og samarbeid mellom Hordaland Fylkeskommune, kommunane og galleriet for å få gitt utenlandske kunstnere ein spannende kunstnerisk opphold og  lokalsamfunnet innsikt i korleis kunstnere arbeider og eit blikk ut i verda. Utstillinga er ope utover hausten.

image